گروه کوهنوردی تهران و کرج
اوستا ۲۱۳۸۳۳

نقطه ی رهایی از زمین
نقطه ی رهایی از زمین