گروه کوهنوردی تهران و کرج
امیرپرویز ۳۱۹۸۳۳

گروه کوهنوردی تهران و کرج
گروه کوهنوردی تهران و کرج