به محیط‌زیست احترام بگذاریم.
اوستا ۲۱۳۸۳۳

به محیط‌زیست احترام بگذاریم.
به محیط‌زیست احترام بگذاریم.