دریاچه بسیارزیبای گهر درشهرستان درود لرستان
محمدطاها ۱۱۵۵۸۳

دریاچه بسیارزیبای گهر درشهرستان درود لرستان