گروه کوهنوردی تهران و کرج
علی اکبر ۲۷۳۱۴۲

صعود به قله قله پریشان قروه -سنندج
صعود به قله قله پریشان قروه -سنندج