تصویر نایاب از ببر بنگال در باغ وحشی در سنگال
یاشا ۱۲۶۵۵۷

تصویر نایاب از ببر بنگال در باغ وحشی در سنگال
تصویر نایاب از ببر بنگال در باغ وحشی در سنگال