گروه کوهنوردی تهران و کرج
یاشا ۱۲۶۵۵۷

تصویر نایاب از ببر بنگال در باغ وحشی در سنگال
تصویر نایاب از ببر بنگال در باغ وحشی در سنگال