گروه کوهنوردی تهران و کرج
یاشا ۱۲۶۵۵۷

سیل در "رودراپرایاگ" در شمال هند
سیل در "رودراپرایاگ" در شمال هند