پناه گاه میشان، الوند
اوستا ۲۱۳۸۳۳

پناه گاه میشان، الوند