بخش اعظم #هاله راه شیری ماده‌ای #نامرئی است که نه ستاره است و نه گاز زیرا امواج رادیویی آنرا آشکار نمیکند، غبار هم نیست زیرا نور سایرکهکشانها را عبور میدهد. این بخش #ماده_تاریک نام دارد. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بخش اعظم #هاله راه شیری ماده‌ای #نامرئی است که نه ستاره است و نه گاز زیرا امواج رادیویی آنرا آشکار نمیکند، غبار هم نیست زیرا نور سایرکهکشانها را عبور میدهد. این بخش #ماده_تاریک نام دارد.

@Sky_Pillars
بخش اعظم #هاله راه شیری ماده‌ای #نامرئی است که نه ستاره است و نه گاز زیرا امواج رادیویی آنرا آشکار نمیکند، غبار هم نیست زیرا نور سایرکهکشانها را عبور میدهد. این بخش #ماده_تاریک نام دارد.

@Sky_Pillars