در جو #تیتان قمر زحل، تا ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری غباری از ذرات #متان وجود دارد. بدلیل دمای بسیار کم احتمال حیات در این قمر جود ندارد، اما ترکیبات #آلی شکل گیری #حیات را درخود جای داده است. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در جو #تیتان قمر زحل، تا ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری غباری از ذرات #متان وجود دارد. بدلیل دمای بسیار کم احتمال حیات در این قمر جود ندارد، اما ترکیبات #آلی شکل گیری #حیات را درخود جای داده است.

@Sky_Pillars
در جو #تیتان قمر زحل، تا ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری غباری از ذرات #متان وجود دارد. بدلیل دمای بسیار کم احتمال حیات در این قمر جود ندارد، اما ترکیبات #آلی شکل گیری #حیات را درخود جای داده است.

@Sky_Pillars