عجیب ترین کشف #ناسا محققان ستاره ای به نام #تراپیست۱ کشف کرده‌اند که ۷ سیاره زمین گونه به دور آن می‌چرخند. این سیاره ها ۳۹ سال نوری از زمین فاصله دارند و احتمالا در آنها حیات وجود دارد. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

عجیب ترین کشف #ناسا
محققان ستاره ای به نام #تراپیست۱ کشف کرده‌اند که ۷ سیاره زمین گونه به دور آن می‌چرخند.
این سیاره ها ۳۹ سال نوری از زمین فاصله دارند و احتمالا در آنها حیات وجود دارد.

@Sky_Pillars
عجیب ترین کشف #ناسا
محققان ستاره ای به نام #تراپیست۱ کشف کرده‌اند که ۷ سیاره زمین گونه به دور آن می‌چرخند.
این سیاره ها ۳۹ سال نوری از زمین فاصله دارند و احتمالا در آنها حیات وجود دارد.

@Sky_Pillars