بر اساس تحقیقات دانشمندان این احتمال وجود دارد که #پلوتو مانند سیاره #گانیمد دارای دره هایی پوشیده از یخ و رودخانه هایی مملو از نئون مایع باشد. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بر اساس تحقیقات دانشمندان این احتمال وجود دارد که #پلوتو مانند سیاره #گانیمد دارای دره هایی پوشیده از یخ و رودخانه هایی مملو از نئون مایع باشد.

@Sky_Pillars
بر اساس تحقیقات دانشمندان این احتمال وجود دارد که #پلوتو مانند سیاره #گانیمد دارای دره هایی پوشیده از یخ و رودخانه هایی مملو از نئون مایع باشد.

@Sky_Pillars