تا سال ۲۰۰۶ #پلوتو بعنوان نهمین سیاره منظومه شمسی شناخته می شد و آن را کره ای متشکل از یخ و سنگ می دانستند، تا اینکه انجمن بین المللی اخترشناسی تصمیم گرفت آن را سیاره کوتوله بنامد. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تا سال ۲۰۰۶  #پلوتو بعنوان نهمین سیاره منظومه شمسی شناخته می شد و آن را کره ای متشکل از یخ و سنگ می دانستند، تا اینکه انجمن بین المللی اخترشناسی تصمیم گرفت آن را سیاره کوتوله بنامد.

@Sky_Pillars
تا سال ۲۰۰۶ #پلوتو بعنوان نهمین سیاره منظومه شمسی شناخته می شد و آن را کره ای متشکل از یخ و سنگ می دانستند، تا اینکه انجمن بین المللی اخترشناسی تصمیم گرفت آن را سیاره کوتوله بنامد.

@Sky_Pillars