بر اساس نظریه دانشمندان، جهان در اثر یك انفجار عظیم حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش كه منجر به خلق فضا و زمان شد بوجود آمد و با دور شدن کهکشانها از یکدیگر همچنان در حال #انبساط است. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

بر اساس نظریه دانشمندان، جهان در اثر یك انفجار عظیم حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش كه منجر به خلق فضا و زمان شد بوجود آمد و با دور شدن کهکشانها از یکدیگر همچنان در حال #انبساط است. 

@Sky_Pillars
بر اساس نظریه دانشمندان، جهان در اثر یك انفجار عظیم حدود ۱۳/۷ میلیارد سال پیش كه منجر به خلق فضا و زمان شد بوجود آمد و با دور شدن کهکشانها از یکدیگر همچنان در حال #انبساط است.

@Sky_Pillars