#منظومه_شمسی 26000 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد و روی یک بازوی بیرونی در راه شیری با نام #جبار یا اوریون قرار گرفته است. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#منظومه_شمسی  26000 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد و روی یک بازوی بیرونی در راه شیری با نام #جبار یا اوریون قرار گرفته است.

@Sky_Pillars
#منظومه_شمسی 26000 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری فاصله دارد و روی یک بازوی بیرونی در راه شیری با نام #جبار یا اوریون قرار گرفته است.

@Sky_Pillars