در آسمانِ #ماه خورشيد هست ولی آسمان سياه است. اگر روی ماه باشيد وزن شما ٦ برابر كمتر از زمین ميشود و جای پای شما در ماه به دلیل عدم وزش باد تا ساليان سال باقی می ماند و از بين نميرود. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

در آسمانِ #ماه خورشيد هست ولی آسمان سياه است.
اگر روی ماه باشيد وزن شما ٦ برابر كمتر از زمین ميشود و جای پای شما در ماه به دلیل عدم وزش باد تا ساليان سال باقی می ماند و از بين نميرود.
@Sky_Pillars
در آسمانِ #ماه خورشيد هست ولی آسمان سياه است.
اگر روی ماه باشيد وزن شما ٦ برابر كمتر از زمین ميشود و جای پای شما در ماه به دلیل عدم وزش باد تا ساليان سال باقی می ماند و از بين نميرود.
@Sky_Pillars