اگرچه #عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است اما با اینحال دمای آن به دلیل نبودن اتمسفر جهت حفظ دما، تا منفی 140 درجه سلسیوس کاهش پیدا میکند. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

اگرچه #عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است اما با اینحال دمای آن به دلیل نبودن اتمسفر جهت حفظ دما،  تا منفی 140 درجه سلسیوس کاهش پیدا میکند.

@Sky_Pillars
اگرچه #عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است اما با اینحال دمای آن به دلیل نبودن اتمسفر جهت حفظ دما، تا منفی 140 درجه سلسیوس کاهش پیدا میکند.

@Sky_Pillars