طلوع خورشید در #عطارد عطارد در فاصله ۶۰ میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.به همین دلیل نمای طلوع خورشید از این سیاره به مراتب بزرگتر از نمای آن از کره زمین است. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

طلوع خورشید در #عطارد 
عطارد در فاصله ۶۰ میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.به همین دلیل نمای طلوع خورشید از این سیاره به مراتب بزرگتر از نمای آن از کره زمین است.
@Sky_Pillars
طلوع خورشید در #عطارد
عطارد در فاصله ۶۰ میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد.به همین دلیل نمای طلوع خورشید از این سیاره به مراتب بزرگتر از نمای آن از کره زمین است.
@Sky_Pillars