یک سیارک به نام #TC42012 دارای قطر 13 متر، فردا 20 مهر ساعت 9:12 صبح از فاصله پنجاه هزارو سیصد و هشتاد کیلومتری زمین میگذرد. برای دیدن این سیارک باید از تلسکوپ 8 اینچی استفاده کرد. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

یک سیارک به نام #TC42012 دارای قطر 13 متر، فردا 20 مهر ساعت 9:12 صبح از فاصله پنجاه هزارو سیصد و هشتاد کیلومتری زمین میگذرد.
 برای دیدن این سیارک باید از تلسکوپ 8 اینچی استفاده کرد.

@Sky_Pillars
یک سیارک به نام #TC42012 دارای قطر 13 متر، فردا 20 مهر ساعت 9:12 صبح از فاصله پنجاه هزارو سیصد و هشتاد کیلومتری زمین میگذرد.
برای دیدن این سیارک باید از تلسکوپ 8 اینچی استفاده کرد.

@Sky_Pillars