جو کره #ماه نسبت به زمین بسیار رقیق و ناچیز است و به این دلیل صدا در جوّ ماه منتقل نمی‌شود و سطح آن مکانی خاموش و بی‌ صداست و هر گونه شهاب سنگ بدون ذوب شدن به سطح آن برخورد میکند. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

جو کره #ماه نسبت به زمین بسیار رقیق و ناچیز است و به این دلیل صدا در جوّ ماه منتقل نمی‌شود و سطح آن مکانی خاموش و بی‌ صداست و هر گونه شهاب سنگ بدون ذوب شدن به سطح آن برخورد میکند.

@Sky_Pillars
جو کره #ماه نسبت به زمین بسیار رقیق و ناچیز است و به این دلیل صدا در جوّ ماه منتقل نمی‌شود و سطح آن مکانی خاموش و بی‌ صداست و هر گونه شهاب سنگ بدون ذوب شدن به سطح آن برخورد میکند.

@Sky_Pillars