#سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که آثار گرانشی آن، چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش های الکترومغناطیسی مثل نور نمی توانند از میدان گرانش آن بگریزند. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که آثار گرانشی آن، چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش های الکترومغناطیسی مثل نور نمی توانند از میدان گرانش آن بگریزند.

@Sky_Pillars
#سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان است که آثار گرانشی آن، چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش های الکترومغناطیسی مثل نور نمی توانند از میدان گرانش آن بگریزند.

@Sky_Pillars