#وویجر با سرعت 60 هزار کیلومتر بر ساعت در حرکت است و تا سال 2020 توانایی ارسال سیگنال به زمین را دارد. حدود 16 ساعت طول میکشد تا سیگنالهای آن از ماوراء منظومه شمسی به زمین برسد. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

#وویجر با سرعت 60 هزار کیلومتر بر ساعت در حرکت است و تا سال 2020 توانایی ارسال سیگنال به زمین را دارد. حدود 16 ساعت طول میکشد تا سیگنالهای آن از ماوراء منظومه شمسی به زمین برسد.

@Sky_Pillars
#وویجر با سرعت 60 هزار کیلومتر بر ساعت در حرکت است و تا سال 2020 توانایی ارسال سیگنال به زمین را دارد. حدود 16 ساعت طول میکشد تا سیگنالهای آن از ماوراء منظومه شمسی به زمین برسد.

@Sky_Pillars