سوال بعدی که پیش میاد اینه که میتونید در تبلیغات و کارت ویزیت درمان الکل را بنویسید.جواب اینه که اگر خودتون فکر میکنید مهارت لازم را دارید میتونید.ولی در مورد تابلو چون از یه قاعده کلی در وزارت بهداشت و بهزیستی پیروی میکنه حتما باید از سازمانی که مجوز گرفته اید مجوز اضافه کردن کلمه الکل را کسب کنید.
صباح ۱۱۰۴۶۰

سوال بعدی که پیش میاد اینه که میتونید در تبلیغات و کارت ویزیت درمان الکل را بنویسید.جواب اینه که اگر خودتون فکر میکنید مهارت لازم را دارید میتونید.ولی در مورد تابلو چون از یه قاعده کلی در وزارت بهداشت و بهزیستی پیروی میکنه حتما باید از سازمانی که مجوز گرفته اید مجوز اضافه کردن کلمه الکل را کسب کنید.