ما همین قرص را هم با بدبختی تونستیم گیر بیاریم و بتونیم واسه بیمارها تجویز کنیم
صباح ۱۱۰۴۶۰

ما همین قرص را هم با بدبختی تونستیم گیر بیاریم و بتونیم واسه بیمارها تجویز کنیم