معمولا یه شیطونی میکنن که با علایمی که براشون ایجاد میشه دیگه دور الکل نمیرن
صباح ۱۱۰۴۶۰

معمولا یه شیطونی میکنن که با علایمی که براشون ایجاد میشه دیگه دور الکل نمیرن