اصلا رسمه مولفين كتاب رو امضا ميكنند و هديه ميدهند😊
جلیل ۴۰۵۰۹

اصلا رسمه مولفين كتاب رو امضا ميكنند و هديه ميدهند😊