برو ازمايش ام أراي بده مطمن شو
مرتضی علی ۱۰۴۳۶۷

نه همیشه درد بکنه , وقتیم که سرپا بایستی بیشتر
برو ازمايش ام أراي بده مطمن شو