مگه بازنیست?!
نازیتا ۳۵۳۵۲۳

راشو باز کن ما هم بتونیم اد کنیم
مگه بازنیست?!