یعنی هیچ فرقی ندارن?
نازیتا ۳۵۳۵۲۳

Ykie
یعنی هیچ فرقی ندارن?