كم كار داشتي ميخرم ازت
بلال ۱۰۳۳۹۲

Nmikharan balas
كم كار داشتي ميخرم ازت