همین الاتشکیل دادم
نازیتا ۳۵۳۵۲۳

اخی چی کمه اعضاش
همین الاتشکیل دادم