قیافه ی اینا به آفرود نمیخوره قیافش خیلی سوسولی و ماناندوزه
سیما ۲۵۷۵۹۰

قیافه ی اینا به آفرود نمیخوره
قیافش خیلی سوسولی و ماناندوزه