داداش خو ش امدید
صحابه ۸۷۰۵۲

سلام علی جان ، حامد هستم ، ممنون از دعوتت
داداش خو ش امدید