نیسان سدریک مدل 1984
تنی ۱۲۸۵۲۶

ببخشید شما وسایل نیسان های کلاسیکم دارید؟
نیسان سدریک مدل 1984