منطقه تیره بالای خورشید در این تصویر، یک حفره تاجی را در خورشید نشان می دهد. این منطقه طوفان های پرسرعت خورشیدی را به فضا می فرستد.
دانش ( science )

منطقه تیره بالای خورشید در این تصویر، یک حفره تاجی را در خورشید نشان می دهد.

این منطقه طوفان های پرسرعت خورشیدی را به فضا می فرستد.