⏪ برای آشنایی بیشتر با فیزیک کوانتوم می توانید عضو کانال "چالش های کوانتومی" شوید. https://telegram.me/quantumchallenge
دانش ( science )

⏪ برای آشنایی بیشتر با فیزیک کوانتوم می توانید عضو کانال "چالش های کوانتومی" شوید.

https://telegram.me/quantumchallenge