خانم دکتر
محمد جواد ۷۲۱۲۳

دوستان خوشحال بودم مدتی در جوارتون بودم
روزتون خوش وخدا نگهدارتون
خانم دکتر