چه عواملی باعث می شود ڪه موتور با لرزش ڪار ڪند؟؟ 1.تنظیم نبودن لقی سوپاپ ها 2.خراب بودن یڪی از شمع یا وایر ها 3. ڪار نڪردن یڪی از انژڪتور ها 4.ڪم بودن فشار سوخت 5.تنظیم نبودن تایمینگ موتور 6.معیوب شدن دسته موتور 7.خرابی یڪی از سنسور های اڪسیژن،دما و فشار هوا، دمای آب و دریچه گاز
تعمیرات خودرو

چه عواملی باعث می شود ڪه موتور با لرزش ڪار ڪند؟؟

1.تنظیم نبودن لقی سوپاپ ها
2.خراب بودن یڪی از شمع یا وایر ها
3. ڪار نڪردن یڪی از انژڪتور ها

4.ڪم بودن فشار سوخت
5.تنظیم نبودن تایمینگ موتور
6.معیوب شدن دسته موتور
7.خرابی یڪی از سنسور های اڪسیژن،دما و فشار هوا، دمای آب و دریچه گاز