‌ ‌🌟🌟👇 ✅سیستم EBA (یڪی از آپشن های ABS ) 🔵جهت ارتقا در سیستم ترمز ناگهانی در داخل بوستر, مجاری و ڪانالهایی تعبیه شده تا مسیرهای عبور هوا تغییر ڪند و حالت LOKE شدن ..چوب ڪردن.. پیش نیایید.
تعمیرات خودرو

‌ ‌🌟🌟👇

✅سیستم EBA (یڪی از آپشن های ABS )

🔵جهت ارتقا در سیستم ترمز ناگهانی در داخل بوستر, مجاری و ڪانالهایی تعبیه شده تا مسیرهای عبور هوا تغییر ڪند و حالت LOKE شدن ..چوب ڪردن.. پیش نیایید.