❌دلایل #ریست_ڪردنBSI 🔻وجود خلل یا از ڪار افتادن ادوات داخلی 🔻از ڪار افتادن چراغ صندوق عقب 🔻از ڪار افتادن چراغ سقفی 🔻از ڪار افتادن چراغ های ڪوچڪ جلو و عقب 🔻از ڪار افتادن مه شڪن جلو و عقب 🔻از ڪار افتادن ڪمپرسور ڪولر 🔻از ڪار افتادن در بازڪن برقی صندوق عقب 🔻از ڪار افتادن چراغ چشمڪ زدن وسط داشبورد - فلاشر (چراق قرمز چشمڪ زن هنگام قفل شدن درب ها)
تعمیرات خودرو

❌دلایل #ریست_ڪردنBSI

🔻وجود خلل یا از ڪار افتادن ادوات داخلی

🔻از ڪار افتادن چراغ صندوق عقب
🔻از ڪار افتادن چراغ سقفی
🔻از ڪار افتادن چراغ های ڪوچڪ جلو و عقب
🔻از ڪار افتادن مه شڪن جلو و عقب
🔻از ڪار افتادن ڪمپرسور ڪولر
🔻از ڪار افتادن در بازڪن برقی صندوق عقب
🔻از ڪار افتادن چراغ چشمڪ زدن وسط داشبورد - فلاشر (چراق قرمز چشمڪ زن هنگام قفل شدن درب ها)