ریست صندلیS5 مرحله ۱: درب‌ها و سوئیچ بسته مرحله ۲: یڪبار دڪمه سوئیچ را زده و بعد درب راننده را باز میڪنیم صدای بوق بعلاعت باز بودن درب رو می شنوید ، ۵ثانیه درب را باز نگه میداریم و بعد میبندیم مرحله ۳: مجددا یڪ ضربه به دڪمه سوئیچ میزنیم برق پشت امپر بیاد و بعد درب را باز میڪنیم ۱۰ ثانیه صبر میڪنیم وبعد درب را میبندیم مرحله ۴ : بدون اینڪه به دڪمه استارت دست بزنیم ( در رو باز نــــــڪـــــنید ) یڪبار صندلی بسمت عقب یڪبار به جلو سپس بسمت بالا حرڪت می دهیم و سپس دڪمه استارت رو می زنیم برق قطع شود ( تا هنگام ریست شدن صندلی خودرو نباید روشن ڪنید ) بعد از انجام صحیح مراحل صندلی ریست خواهد شد.
تعمیرات خودرو

ریست صندلیS5
مرحله ۱: درب‌ها و سوئیچ بسته

مرحله ۲: یڪبار دڪمه سوئیچ را زده و بعد درب راننده را باز میڪنیم
صدای بوق بعلاعت باز بودن درب رو می شنوید ،
۵ثانیه درب را باز نگه میداریم و بعد میبندیم

مرحله ۳: مجددا یڪ ضربه به دڪمه سوئیچ میزنیم برق پشت امپر بیاد و بعد درب را باز میڪنیم ۱۰ ثانیه صبر میڪنیم وبعد درب را میبندیم

مرحله ۴ : بدون اینڪه به دڪمه استارت دست بزنیم ( در رو باز نــــــڪـــــنید ) یڪبار صندلی بسمت عقب یڪبار به جلو سپس بسمت بالا حرڪت می دهیم و سپس دڪمه استارت رو می زنیم برق قطع شود ( تا هنگام ریست شدن صندلی خودرو نباید روشن ڪنید ) بعد از انجام صحیح مراحل صندلی ریست خواهد شد.