#پرسش_پاسخ_فنی_خودرو ❓با گاز ندادن دنده اتوماتیڪ خودرو #معڪوسهای_ناگهانی میدهد و روان ڪار نمیڪند؟👇👇 1⃣اتصال گیربڪس از تنظیم خارج شده و یا خراب شده است. 2⃣میزان روغن در گیربڪس درست نیست. 3⃣در گیربڪس مشڪل درونی ایجاد شده 4⃣مشڪلی در موتور ایحاد شده. 5⃣در سیستمهای ڪنترل گیربڪس الڪترونیڪی مشڪلی ایجاد شده است.
تعمیرات خودرو

#پرسش_پاسخ_فنی_خودرو

❓با گاز ندادن دنده اتوماتیڪ خودرو #معڪوسهای_ناگهانی میدهد و روان ڪار نمیڪند؟👇👇

1⃣اتصال گیربڪس از تنظیم خارج شده و یا خراب شده است.
2⃣میزان روغن در گیربڪس درست نیست.
3⃣در گیربڪس مشڪل درونی ایجاد شده
4⃣مشڪلی در موتور ایحاد شده.
5⃣در سیستمهای ڪنترل گیربڪس الڪترونیڪی مشڪلی ایجاد شده است.