🚦🔧 ✅نشانه های ڪه به ما می گویند دیسڪ و صفحه باید تعویض شوند: یڪی از نشانه‌های زمان تعویض دیسڪ و صفحه زمانی است ڪه ما ماشین را در دنده ۱ گذاشته و ڪلاچ را رها می‌ڪنیم. موتور و اتاق خودرو به لرزه می‌افتد و البته این لرزش ڪاملا متفاوت است. این یڪ نشانه واضح و ڪامل برای تعویض دیسڪ خودرو است. 🔰 وقتی ماشین در حال سڪون است دنده را در ۲ قرار داده و ڪلاچ را رها می‌ڪنیم اگر خودرو حرڪت ڪرد و خاموش نشد دیسڪ و صفحه تمام شده است. ولی اگر خودرو سریع خاموش شد، هنوز زمان تعویض صفحه ڪلاچ فرا نرسیده است. 🔰در سر بالایی نیمه شدید، اگر نیاز به تعویض دنده به شماره‌های سنگین زیاد مشهود بود، نشانه‌ای برای تعویض صفحه ڪلاچ است. 🔰زمانیڪه ماشین زیاد گاز می‌خورد ولی حرڪت و شتاب خوبی ندارد! 🔰گاه پیش می‌آید ڪه دنده‌های خودرو، خصوصا دنده یڪ و دنده عقب خوب جا نرفته و به سختی این اتفاق می‌افتد. این مشڪل در ترافیڪ‌های سنگین نیز به وضوح مشاهده می‌شود. 🚗🚕🚙🚗🚕🚙🚗🚕🚙🚗🚕🚙
تعمیرات خودرو

🚦🔧
✅نشانه های ڪه به ما می گویند دیسڪ و صفحه باید تعویض شوند:

یڪی از نشانه‌های زمان تعویض دیسڪ و صفحه زمانی است ڪه ما ماشین را در دنده ۱ گذاشته و ڪلاچ را رها می‌ڪنیم. موتور و اتاق خودرو به لرزه می‌افتد و البته این لرزش ڪاملا متفاوت است. این یڪ نشانه واضح و ڪامل برای تعویض دیسڪ خودرو است.

🔰 وقتی ماشین در حال سڪون است دنده را در ۲ قرار داده و ڪلاچ را رها می‌ڪنیم اگر خودرو حرڪت ڪرد و خاموش نشد دیسڪ و صفحه تمام شده است. ولی اگر خودرو سریع خاموش شد، هنوز زمان تعویض صفحه ڪلاچ فرا نرسیده است.

🔰در سر بالایی نیمه شدید، اگر نیاز به تعویض دنده به شماره‌های سنگین زیاد مشهود بود، نشانه‌ای برای تعویض صفحه ڪلاچ است.

🔰زمانیڪه ماشین زیاد گاز می‌خورد ولی حرڪت و شتاب خوبی ندارد!

🔰گاه پیش می‌آید ڪه دنده‌های خودرو، خصوصا دنده یڪ و دنده عقب خوب جا نرفته و به سختی این اتفاق می‌افتد. این مشڪل در ترافیڪ‌های سنگین نیز به وضوح مشاهده می‌شود.

🚗🚕🚙🚗🚕🚙🚗🚕🚙🚗🚕🚙