@carcitroen ✅اطلاعاتی در مورد خودرو و طریقه تعویض و تعمیر قطعات آن ✅استپ موتور (Stepper Motor ) : استپ موتور حالت هاي مختلف موتور را تنظيم مي كند ، يعني در حالت هايي كه موتور نياز به سوخت بيشتري دارد، مسير را باز كرده و هوا را به داخل موتور هدايت مي كند . ✅استپ موتور روي #هوزينگ دريچه گاز است و در شرايط زير كار مي كند :👇👇 🔸در مواقعي كه موتور سرد است يك مسير هواي اضافي را باز مي كند تا موتور خوب كار كند . 🔸 در بعضي حالت ها مانند زماني كه كولر روشن است با باز كردن مسير هوا از كاهش قدرت موتور جلو گيري مي كند . 🔸د رحالت #دور_آرام با توجه به دما و بار موتور ، آن را تنظيم مي كند . 🤔حال اگر موتور در يكي از حالت هاي فوق كه گفته شد خوب كار نكرد ❌، احتمالاً استپ موتور كثيف يا خراب شده است كه نسبت به تعويض يا تميز كردن آن اقدام نمود .✅ 👈براي اين كار از لن_استپ_موتور (آلن ستاره اي 20 ) در انواع خودرو هاي #پژو و #سمند و از پيچ گوشتي چهار سو در خودرو هاي #RD و #پيكان در باز كردن آن استفاده مي كنيم . 🤔اگر استپ موتور كثيف بود با پنبه يا دستمالي كه آغشته به #تينر ، بنزين يا هر ماده ي شستشو دهنده است آن و داخل جايگاه آن را را تميز ميكنيم . بعد استپ موتور را سر جاي خود مي بنديم و سوكتش را وصل مي كنيم . 👈 اگر استپ موتور از حد معمول بيشتر بيرون آمده بود يا داخل رفته بود يا لغزش زيادي مي كرد آن را بايد تعويض كرد . @carcitroen
تعمیرات خودرو

@carcitroen
✅اطلاعاتی در مورد خودرو و طریقه تعویض و تعمیر قطعات آن

✅استپ موتور (Stepper Motor ) :
استپ موتور حالت هاي مختلف موتور را تنظيم مي كند ، يعني در حالت هايي كه موتور نياز به سوخت بيشتري دارد، مسير را باز كرده و هوا را به داخل موتور هدايت مي كند .

✅استپ موتور روي #هوزينگ دريچه گاز است و در شرايط زير كار مي كند :👇👇

🔸در مواقعي كه موتور سرد است يك مسير هواي اضافي را باز مي كند تا موتور خوب كار كند .
🔸 در بعضي حالت ها مانند زماني كه كولر روشن است با باز كردن مسير هوا از كاهش قدرت موتور جلو گيري مي كند .

🔸د رحالت #دور_آرام با توجه به دما و بار موتور ، آن را تنظيم مي كند .

🤔حال اگر موتور در يكي از حالت هاي فوق كه گفته شد خوب كار نكرد ❌، احتمالاً استپ موتور كثيف يا خراب شده است كه نسبت به تعويض يا تميز كردن آن اقدام نمود .✅

👈براي اين كار از لن_استپ_موتور (آلن ستاره اي 20 ) در انواع خودرو هاي #پژو و #سمند و از پيچ گوشتي چهار سو در خودرو هاي #RD و #پيكان در باز كردن آن استفاده مي كنيم .

🤔اگر استپ موتور كثيف بود با پنبه يا دستمالي كه آغشته به #تينر ، بنزين يا هر ماده ي شستشو دهنده است آن و داخل جايگاه آن را را تميز ميكنيم . بعد استپ موتور را سر جاي خود مي بنديم و سوكتش را وصل مي كنيم .
👈 اگر استپ موتور از حد معمول بيشتر بيرون آمده بود يا داخل رفته بود يا لغزش زيادي مي كرد آن را بايد تعويض كرد .

@carcitroen