والپیپر(20) سحابی تخم مرغ که حدود 3000 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد. این نما مرگ آهستۀ یک ستاره شبیه خورشید را نشان می دهد کیفیت بالای این عکس در پایین👇🏻 🆔 @big_bangpage
کانال علمی بیگ بنگ

والپیپر(20) سحابی  تخم مرغ که حدود 3000 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد. این نما مرگ آهستۀ یک ستاره شبیه خورشید را نشان می دهد

کیفیت بالای این عکس در پایین👇🏻

🆔 @big_bangpage
والپیپر(20) سحابی تخم مرغ که حدود 3000 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد. این نما مرگ آهستۀ یک ستاره شبیه خورشید را نشان می دهد

کیفیت بالای این عکس در پایین👇🏻

🆔 @big_bangpage