گذر فضاپیمای افق های نو از کنار پلوتو: تایم لپس
کانال علمی بیگ بنگ

گذر فضاپیمای افق های نو از کنار پلوتو: تایم لپس