🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿 📝 خداى متعال دلهاى انسان را اينگونه آفريده که وقتى کسى به او احسان کند محبت آن محسن در دل ما شکل مى گيرد. مى گوييم يا محسن، يا معلم، يا مجمل، اى کسى که هرچه دارم از توست، هرچه که نزد من هست، همه احسان و محبت تو نسبت به من است. آن وقت است که شما حس مى کنيد غرق در درياى نعمتهاى الهى هستيد. وقتى غرق اين نعمتها مى شويد احساس مى کنيد با همه وجودتان، او را دوست داريد. از همه وجودتان صداى دوست داشتن خداى متعال را مى توانيد حس کنيد و بشنويد. چون او با زبان همه عالم دارد به شما اعلام مى کند که شما را دوست دارد و پژواکش در وجود شما اين است که، بله من هم تو را دوست دارم. اين تو هستى که براى دوستى با من سنگ تمام گذاشته اى، درحاليکه هيچ نيازى هم به من نداشته اى.💎🍃🌷 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿

📝 خداى متعال دلهاى انسان را اينگونه آفريده که وقتى کسى به او احسان کند محبت آن محسن در دل ما شکل مى گيرد. مى گوييم يا محسن، يا معلم، يا مجمل، اى کسى که هرچه دارم از توست، هرچه که نزد من هست، همه احسان و محبت تو نسبت به من است.

آن وقت است که شما حس مى کنيد غرق در درياى نعمتهاى الهى هستيد. وقتى غرق اين نعمتها مى شويد احساس مى کنيد با همه وجودتان، او را دوست داريد. از همه وجودتان صداى دوست داشتن خداى متعال را مى توانيد حس کنيد و بشنويد.

چون او با زبان همه عالم دارد به شما اعلام مى کند که شما را دوست دارد و پژواکش در وجود شما اين است که، بله من هم تو را دوست دارم. اين تو هستى که براى دوستى با من سنگ تمام گذاشته اى، درحاليکه هيچ نيازى هم به من نداشته اى.💎🍃🌷

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶

@ofoghha_ir