🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿 📝 وقتي نسبت به خداوند متعال معرفت پيدا کرديد دلتان پشت سرش مى رود. مي بينيد قلبتان تمايل پيدا مى کند و يک کشش قلبى در شما پديد مى آيد. 💎🍃💎 مى بينيد کسى که شناختيم همانى است که دلمان مى خواسته. همانى است که آرزويش را داشتيم. اين دل پشت سر يک چنين شناختى حرکت مى کند و البته اينجا صيد به اختيار است. 🌾🌴🌿 اينجا صياد ازل و ابد با همين کرشمه و ناز و با همين معرفى کردن خودش و نشان دادن خودش، دارد خودش را نشان مى دهد. 🌿🍃🌾 يک جا به جلوه جمالش، يک جا به جلوه عملش، يک جا به جلوه قدرتش، يک جا به جلوه عظمتش، يک جا به جلوه بهاء و زيبايى و نورش. هرجا به يک جلوه اى، تا چه کسى صيد کدام يک از اين جلوه ها بشود. 💎🌺🌾 اگر خودت خواستى و آمدى صيد مى شوى. اين با صيادهاى ديگر فرق مى کند. چه خودشان بخواهند چه نخواهند صياد دنبالشان است. اينجا وقتى شما خواستيد صيد مى شويد و خداى متعال از شما دلبرى خواهد کرد.💎🍃🌷 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿

📝 وقتي نسبت به خداوند متعال معرفت پيدا کرديد دلتان پشت سرش مى رود. مي بينيد قلبتان تمايل پيدا مى کند و يک کشش قلبى در شما پديد مى آيد.
💎🍃💎
مى بينيد کسى که شناختيم همانى است که دلمان مى خواسته. همانى است که آرزويش را داشتيم. اين دل پشت سر يک چنين شناختى حرکت مى کند و البته اينجا صيد به اختيار است.
🌾🌴🌿
اينجا صياد ازل و ابد با همين کرشمه و ناز و با همين معرفى کردن خودش و نشان دادن خودش، دارد خودش را نشان مى دهد.
🌿🍃🌾
يک جا به جلوه جمالش، يک جا به جلوه عملش، يک جا به جلوه قدرتش، يک جا به جلوه عظمتش، يک جا به جلوه بهاء و زيبايى و نورش. هرجا به يک جلوه اى، تا چه کسى صيد کدام يک از اين جلوه ها بشود.
💎🌺🌾
اگر خودت خواستى و آمدى صيد مى شوى. اين با صيادهاى ديگر فرق مى کند. چه خودشان بخواهند چه نخواهند صياد دنبالشان است. اينجا وقتى شما خواستيد صيد مى شويد و خداى متعال از شما دلبرى خواهد کرد.💎🍃🌷

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶

@ofoghha_ir