🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿 📝 شناخت خداوند شما را به تدريج وارد ميدان معرفت پروردگار مى کند. وقتى به اين منظومه دلپذير مى نگريم، يک جا مى بينيد که اين بزرگترين است و قلب شما بزرگترين را طلب مى کند. يک نگاه ديگر مى بينيد او با عظمت ترين است و اين همانى است که دل شما مى خواهد. يک نگاه ديگر مى بينيد که او آگاه ترين است. اينها همان نقطه هاى آغاز است. اين همانى است که من مى خواهم. قلب من مشتاق مهربان ترين است. و تو مهربان ترين هستى. قلب من مشتاق عظمت است و تو عظيم ترين هستى. قلب من مشتاق کرم است و تو اکرم الاکرمين هستى. يک فصل عجيبى پيش چشم شما قرار مى گيرد. در واقع شناخت خداى متعال يک چنين توفيق بزرگى را از آن شما خواهد کرد. شما در برابر همه علم، همه قدرت، همه عظمت، همه مهربانى، همه زيبايى، همه شکوه و جلال، همه نور، خودتان را مشاهده مى کنيد. اينجا ما بايد قدر اسماالحسنى را براى ورود به بهشت معرفت الهى بدانيم. اينها براى ما امکان معرفت الهى را فراهم مى کنند. اين نامهاى خداوند و صفات الهى ارزشش اين است که هر کدام بابى از ابواب معرفت الهى و خداشناسى را پيش روى شما باز مى کنند. 💎 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

🌿🌺 "محبت الهى" 🌺🌿

📝 شناخت خداوند شما را به تدريج وارد ميدان معرفت پروردگار مى کند.

وقتى به اين منظومه دلپذير مى نگريم، يک جا مى بينيد که اين بزرگترين است و قلب شما بزرگترين را طلب مى کند. يک نگاه ديگر مى بينيد او با عظمت ترين است و اين همانى است که دل شما مى خواهد.

يک نگاه ديگر مى بينيد که او آگاه ترين است. اينها همان نقطه هاى آغاز است. اين همانى است که من مى خواهم. قلب من مشتاق مهربان ترين است. و تو مهربان ترين هستى. قلب من مشتاق عظمت است و تو عظيم ترين هستى. قلب من مشتاق کرم است و تو اکرم الاکرمين هستى. يک فصل عجيبى پيش چشم شما قرار مى گيرد.

در واقع شناخت خداى متعال يک چنين توفيق بزرگى را از آن شما خواهد کرد. شما در برابر همه علم، همه قدرت، همه عظمت، همه مهربانى، همه زيبايى، همه شکوه و جلال، همه نور، خودتان را مشاهده مى کنيد.

اينجا ما بايد قدر اسماالحسنى را براى ورود به بهشت معرفت الهى بدانيم. اينها براى ما امکان معرفت الهى را فراهم مى کنند. اين نامهاى خداوند و صفات الهى ارزشش اين است که هر کدام بابى از ابواب معرفت الهى و خداشناسى را پيش روى شما باز مى کنند. 💎

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir