🌿🌺 "محبت" 🌺🌿 📝 جوان، به فطرت الهى خودش نزديکتر است. جوانان تازه ترين تازه هاى محصول اين کارگاه بزرگ آفرينش اند. تازه از زير دست مولا خارج شده اند. زودتر مى توانند خودشان را پيدا کنند. هنوز اين حجاب هاى گوناگونى که مى تواند يک انسان را از حقيقت خودش غافل کند، مثل دلبستگى هاى گوناگون به دنيا، يک جلوه اى دنيايى؛ هنوز براى يک جوان اين حجاب ها خيلى غليظ نشده. يا حجاب اعمال؛ اعمال خودشان، مخصوصا اعمال ناپسند گناه و معصيت، هنوز خيلى زياد نشده است. ممکن است باشد ولى رقيق است. جوانان خيلى زود مى توانند اين را کنار بزنند و برطرف کنند. ♦ 🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

🌿🌺 "محبت" 🌺🌿

📝 جوان، به فطرت الهى خودش نزديکتر است.

جوانان تازه ترين تازه هاى محصول اين کارگاه بزرگ آفرينش اند. تازه از زير دست مولا خارج شده اند. زودتر مى توانند خودشان را پيدا کنند.

هنوز اين حجاب هاى گوناگونى که مى تواند يک انسان را از حقيقت خودش غافل کند، مثل دلبستگى هاى گوناگون به دنيا، يک جلوه اى دنيايى؛ هنوز براى يک جوان اين حجاب ها خيلى غليظ نشده.

يا حجاب اعمال؛ اعمال خودشان، مخصوصا اعمال ناپسند گناه و معصيت، هنوز خيلى زياد نشده است. ممکن است باشد ولى رقيق است.

جوانان خيلى زود مى توانند اين را کنار بزنند و برطرف کنند. ♦

🔶🔸🔸《 برگرفته از مجموعه کلیدهای خوشبختی، اثر #استاد_حاج_علی_اکبری 》🔸🔸🔶
@ofoghha_ir